REGULAMIN E-SKLEPU


I. Postanowienia ogólne.

 1. Poniższy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady oraz tryb dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym ALSANIT Sp. z o.o. działającym pod adresem: http://alsanit.pl/sklep, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są określenia należy przez nie rozumieć:
 1. Sprzedawca/Administrator – firma ALSANIT Sp. z o.o. z siedzibą w Trzciance (64-980) ul. Wieleńska 2, numer REGON 521032169 oraz numer NIP 763-214-68-59,
 2.  Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, działający pod adresem http://alsanit.pl/sklep
 3. Klient – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego. Kupującym w sklepie internetowym może być również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 4. Czas realizacji zamówienia – liczba dni, w których Sprzedawca skompletuje złożone zamówienie;
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające towar prezentowany w Sklepie oraz jego ilość, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia;
 6. Towar – produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie;
 7. Dostawca - firma kurierska współpracującą ze Sprzedawcą lub Poczta Polska;
 8. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 9. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;
 1. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 1. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Realizacja wszystkich zamówień zależy od dostępności produktów. W przypadku trudności z dostawą lub z powodu braku produktów na magazynie, zastrzegamy sobie prawo do poinformowania klienta o możliwości zamówienia produktów zastępczych o takiej samej lub wyższej jakości i wartości, które klient może zamówić. Jeśli klient nie będzie zainteresowany produktami zastępczymi, zwrócimy wszelkie wniesione przez niego koszty.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.
 1. Sprzedawca wystawia faktury VAT i dostarczane do klienta w wersji papierowej. Dodatkowo e-faktura będzie dostępna w panelu klienta po jego zalogowaniu. 
 1. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe.

II. Rejestracja w Sklepie oraz składanie zamówień.

 1. Klientami uprawnionymi do składania zamówień na Towary są osoby:
 1. posiadające status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,
 2. nie posiadające statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujące zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania /gość/.
 1. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustaleniu hasła).
 1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Czynność ta dokonywana jest jednorazowo.
 1. W celu dokonania rejestracji wymagane jest zapoznanie się z Regulaminem, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji w celu założenia Konta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.
 1. Zamówienia można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, poprzez stronę http://alsanit.pl/sklep lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. W przypadku zamówień składanych e-mailem - kompletne zamówienie powinno zawierać: nazwę produktu lub produktów z ich kodami, ilościami oraz wybranym kolorem (jeżeli dany produkt posiada więcej niż jedną wersję kolorystyczną); pełne dane teleadresowe do wysyłki - tzn. adresata (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy, wybór formy płatności – pobranie lub przelew, dane do wystawienia faktury VAT.
 1. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia, co jest równoznaczne z zarejestrowaniem Zamówienia w Sklepie.
 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

III. Realizacja zamówień, dostawa oraz jej koszty.

 1. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz w święta są realizowane pierwszego dnia roboczego.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2  do 14 dni roboczych, liczonych od momentu zaksięgowania środków na rachunku Sklepu (w przypadku wpłaty lub przelewu w formie tradycyjnej), a w przypadku płatności za pobraniem, w terminie do pięciu dni roboczych, liczonych od momentu telefonicznego potwierdzenia przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta.
 3. W przypadku braku lub podania błędnego numeru zamówienia w tytule przelewu bankowego, okres realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.
 4. Zamówienia towarów przy których widnieje informacja „na zamówienie” standardowo realizowane są w przeciągu 60 dni kalendarzowych. W przypadku dłuższego czasu oczekiwania klient zostanie poinformowany drogą mailową o realnym terminie realizacji zamówienia.
 5. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt pod numerem telefonu +48 67 253 23 60  lub wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
 1. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
 2. złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 1. Realizacja zamówień, jak i dostawa zamówionych produktów odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego podczas zawarcia umowy. Dostawa pod adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się po indywidualnym wyliczeniu kosztów wysyłki oraz potwierdzeniu ich przez Klienta poprzez dokonanie przedpłaty na konto.
 1. Czas doręczenia zamówienia do Klienta uzależniony jest od miejsca dostawy oraz wybranej formy transportu. Przesyłki realizowane są przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
 1. Przesyłki doręczane są od poniedziałku do piątku, w godzinach określonych w ww. regulaminach świadczenia usług przewozowych. W przypadku nieobecności adresata przesyłki, w skrzynce pozostawione jest awizo ze wszelkimi danymi potrzebnymi do odbioru paczki.
 1. Koszty przesyłki są zależne od wybranej formy doręczenia oraz sposobu płatności.
 1. Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, powinien postępować zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. Prawo pocztowe. Zaleca się sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności kuriera oraz odmowę przyjęcia towaru.IV. Ceny towarów i formy płatności.

 1. Ceny wszystkich produktów prezentowanych w Sklepie podane są w złotych polskich (PLN) i euro (EUR) i nie zawierają podatku VAT od towarów i usług oraz nie obejmują kosztów przesyłki.
 2. Wiążąca dla Klienta jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
 3. Ceny prezentowanych towarów mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 4. Klient dokonujący zakupu w sklepie może wybrać następujące formy płatności:
 1. pobranie w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,
 2. przelew lub wpłata na rachunek bankowy Sklepu. W przypadku przelewu lub wpłaty na rachunek Sprzedawcy na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule: - imię i nazwisko, nazwę firmy, - numer zamówienia (wskazany w przesłanym mailowo podsumowaniu zamówienia). Płatności należy dokonywać na poniższy numer konta: PL 04 1020 3844 0000 1602 0008 7361 oraz EUR PL 69 1020 3844 0000 1402 0147 0673. Bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
 1. Klient, który wybrał opcję płatności tradycyjnym przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim uzyskaniu zgody Sklepu.

V. Reklamacje.

 1. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 3. Jeżeli Kupujący podejmie decyzję o skorzystaniu z uprawnień do reklamacji, wówczas zastosowanie mają poniższe postanowienia.
 4. Należy prawidłowo wypełnić FORMULARZ REKLAMACJI /dołączony do wiadomości z podsumowaniem zamówienia/, podpisać i przesłać go wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu na adres widniejący w formularzu.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia jej złożenia w sklepie. O decyzji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie. Jeżeli Klient nie wskazał adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, wówczas Sprzedawca poinformuje go o rozpatrzeniu reklamacji drogą pisemną (adres podany przez Kupującego podczas zawarcia umowy).
 6. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego towaru (do Sprzedawcy) pokrywa Klient. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru do Klienta ponosi Sprzedawca. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”.

VI. Ochrona danych osobowych.

 1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez Klienta w formularzu. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO.
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych w tym na przesyłanie newslettera z informacją handlową.
 3. Klientowi przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania kopii swoich danych), ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w sklepie internetowym znajdują się w zakładce strony internetowej https://www.alsanit.pl/polityka-prywatnosci

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Językiem obowiązującym przy zawieraniu umowy za pośrednictwem sklepu jest język polski. Sprzedawca dopuszcza możliwość zawierania umowy w języku angielskim / niemieckim jednakże w razie wątpliwości/niezgodności priorytet ma tłumaczenie dokonane w języku polskim.
 2. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa krajowego właściwego dla Sprzedawcy.
 3. W razie sporu  powstałego pomiędzy Stronami umowy Sądem właściwym jest sąd polski właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.